Privacyverklaring

Een van de taken van Kunstinkortrijk is het eerbiedigen van het recht op privacy en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van

 • haar gebruikers;
 • vertegenwoordigers van haar huidige, potentiële en voormalige klanten;
 • vertegenwoordigers van haar huidige, potentiële en voormalige leveranciers; en
 • de bezoekers van haar website (via cookies).

Om dit te doen, informeert Kunstinkortrijk u via deze verklaring over hoe zij uw privacy beoogt te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen bij de verwerking van uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. In deze verklaring verneemt u [1]:

 • welke gegevens worden verwerkt en om welke redenen,
 • hoe wij de gegevens beogen te gebruiken,
 • met wie de gegevens worden gedeeld,
 • hoe u contact kunt opnemen met Kunstinkortrijk, u inzage kunt krijgen van uw persoonsgegevens en u uw andere privacy rechten kunt uitoefenen; en
 • welke cookies op de Kunstinkortrijk-website worden gebruikt.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens, zal Kunstinkortrijk zich strikt houden aan de toepasselijke wetten betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstinkortrijk, met maatschappelijke zetel te Schoolstraat 68, 8530 Harelbeke ondernemingsnummer Kortrijk BE0695.465.650.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerkt Kunstinkortrijk?

De persoonsgegevens die Kunstinkortrijk verwerkt, heeft zij rechtstreeks van u ontvangen (bijvoorbeeld bij het proces van klant worden of afsluiting van een contract of door gebruik van op onze website beschikbare formulieren), of heeft ze verkregen via partijen met wie ze een contractuele relatie heeft voor dienstverlening in het kader van Kunstinkortrijk producten .

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, behoren tot een van volgende reeksen van gegevens:

1.     Voor gebruikers en klanten:

 • De gegevens die nodig zijn om de diensten in het kader van de Kunstinkortrijk producten naar behoren te kunnen leveren, met name 
  • Professionele contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, uw e-mailadres, uw bedrijf en uw functiebenaming.
  • Identiteitsbewijs: kopie van de voorzijde van uw eID-kaart, geboortedatum en geslacht.
 • De gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de Kunstinkortrijk producten te kunnen gebruiken. Het kan onder meer gaan om inloggegevens (logbestanden, PKI-identificatie), gegevens betreffende uitgevoerde transacties (audit trail), software-informatie (besturingssysteem, type en versie van de gebruikte browser), IP-adressen, websitebezoeken (cookies) en gebruikte digitale handtekeningen (certificaten).

2.     Voor leveranciers:

 • De gegevens die nodig zijn om de behoorlijke levering van goederen en diensten aan Kunstinkortrijk mogelijk te maken, namelijk
  • Contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, uw e-mailadres, uw bedrijf en uw functiebenaming.

Kunstinkortrijk verzamelt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid of gegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.
Kunstinkortrijk vraagt die gegevens om de contractueel voorziene diensten te leveren  en/of om zaken met u te doen. Verstrekt u die gegevens niet, dan kan Kunstinkortrijk de diensten niet verlenen en/of geen zaken met u doen.

 

Waarom verwerkt Kunstinkortrijk uw persoonsgegevens?
Kunstinkortrijk verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en verbindt zich ertoe alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om dat doel te bereiken.

1.     Voor gebruikers en klanten:

Op grond van de uitvoering van uw contract met Kunstinkortrijk en het gerechtvaardigd belang van Kunstinkortrijk om haar diensten aan haar klanten te verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de behoorlijke uitvoering van de door u gevraagde diensten. Deze dienstverlening houdt onder meer in dat u financiële transacties kan verrichten op een beveiligde wijze, facturen kan raadplegen langs elektronische weg en documenten van een elektronische handtekening kan voorzien. Om onze diensten te optimaliseren, kunnen uw persoonsgegevens ook worden gebruikt om klantenservice te bieden, onze diensten en het beheer van de contractuele betrekkingen te verbeteren;
 • Daarnaast verwerkt Kunstinkortrijk uw persoonsgegevens voor typische processen van klantenbeheer zoals het opmaken, innen en controleren van facturen en het opvolgen van betalingen, het uitwisselen van correspondentie in het kader van de contractuele relatie met de Klant, bijvoorbeeld voor de uitgifte van facturen, de opname in repertoria, de identificatie in door de Klant en/of zijn Gebruikers verzonden berichten, om Gebruikers bij te staan en in geval van geschillen;
 • Kunstinkortrijk gebruikt de persoonsgegevens voor (i) het opsporen en voorkomen van fraude, wat een algemene profilering kan omvatten en ertoe kan leiden dat Kunstinkortrijk de Kunstinkortrijk-diensten beperkt en herstelmaatregelen neemt, alsook (ii) voor het bestrijden van ieder misbruik, fraude, misdrijf of onwettig gedrag ten aanzien van of via Kunstinkortrijk-diensten; dit kan de mededeling van relevante informatie aan wetshandhavingsinstanties en/of betrokken Kunstinkortrijk-klanten en -partners omvatten;
 • Kunstinkortrijk gebruikt uw contactgegevens ook om u van tijd tot tijd op de hoogte te brengen van nieuwe, gelijkaardige diensten en producten die Kunstinkortrijk aanbiedt in het kader van onze direct-marketingactiviteiten. Indien u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd op eenvoudige wijze afmelden via de afmeldoptie die in elke elektronische communicatie wordt vermeld;
 • In het kader van de marketing- en business intelligence-activiteiten van Kunstinkortrijk, kunnen wij ook bezoeken aan onze website registreren om de inhoud ervan beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers.

Ten slotte moeten we bepaalde persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor wettelijke archivering en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. 

2.     Voor leveranciers:

Op grond van de uitvoering van uw contract met Kunstinkortrijk en het gerechtvaardigd belang van Kunstinkortrijk om haar diensten aan haar klanten te verlenen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Kunstinkortrijk verwerkt uw persoonsgegevens voor typische processen van leveranciersbeheer zoals het beheer van commerciële relaties met bestaande en potentiële verkopers, de uitvoering van bestellingen, betaling en facturatie van goederen en diensten.

Andere persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals archivering en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. 

 

Hoe lang bewaart Kunstinkortrijk uw persoonsgegevens?

Kunstinkortrijk bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang dit noodzakelijk is om de verwezenlijking van het doel waarvoor ze werden verwerkt, te verzekeren. Wanneer de wettelijke verjaringstermijn is verstreken, zal Kunstinkortrijk al uw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.
Het soort gegevens dat nodig is voor de behoorlijke levering van de diensten in het kader van de Kunstinkortrijk producten zal worden verwerkt gedurende de looptijd van het contract plus 4 weken en daarna wettelijk worden gearchiveerd, in principe gedurende 10 jaar na het laatste operationeel contract. Het soort gegevens dat technisch noodzakelijk is om de Kunstinkortrijk producten te gebruiken, wordt gedurende maximum 30 jaar verwerkt. De gegevens die voor marketingdoeleinden worden gebruikt, worden maar bewaard gedurende de termijn waarvoor toestemming werd gegeven. Gegevens van potentiële klanten worden 3 jaar bewaard.
Gegevens van leveranciersvertegenwoordigers worden bewaard tijdens de duur van het contract plus 4 weken en daarna wettelijk gearchiveerd, in principe gedurende 10 jaar na het laatste operationeel contract. Gegevens van potentiële leveranciers worden 3 jaar bewaard.

Deelt Kunstinkortrijk uw persoonsgegevens met derden?

In specifieke gevallen werkt Kunstinkortrijk, op tijdelijke basis, samen met verwerkers indien dit nuttig wordt geacht voor de werking en levering van Kunstinkortrijk producten en -diensten. In dat geval kan Kunstinkortrijk uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met uw bank, uw IT-providers, accountants, advocaten, aanbieders van marketingdiensten en de fabrikanten van kunstwerken. Kunstinkortrijk zal aan de verwerkers strikte contractuele voorwaarden opleggen. Wanneer ze een beroep doet op verwerkers, zal Kunstinkortrijk nagaan of de verwerker zich houdt aan de in deze privacyverklaring bepaalde verplichtingen en de nodige technische en organisatorische maatregelen neemt om een veilige verwerking van uw gegevens te garanderen.

Kunt u uw persoonsgegevens raadplegen, verbeteren, beperken, wijzigen, betwisten of zelfs wissen?

U heeft recht van inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dus op ieder ogenblik informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstinkortrijk.
Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te wissen als ze onvolledig of niet langer relevant zijn en om onjuiste gegevens te verbeteren.
U kunt verzoeken om beperking van de verwerking of om overdracht van de u betreffende persoonsgegevens voor zover wettelijk toegelaten. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en om de toestemming die u eventueel hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder voor direct marketingdoeleinden, in te trekken.
Opgemerkt wordt dat Kunstinkortrijk, afhankelijk van uw verzoek, bepaalde diensten mogelijk niet zal kunnen leveren. Ook zal Kunstinkortrijk de gevraagde gegevens niet altijd kunnen wissen, met name als er een wettelijke verplichting bestaat om die gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Om gebruik te maken van deze rechten, gelieve contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming bij Kunstinkortrijk door

 • een e-mail te verzenden naar privacy@kunstinkortrijk.be, of
 • een gedateerd en ondertekend verzoek te richten aan Kunstinkortrijk, Schoolstraat 68, 8530 Harelbeke België.
  Kunstinkortrijk kan bij ieder verzoek vragen naar een bewijs van uw identiteit om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te vermijden.
  Kunstinkortrijk zal ieder verzoek beantwoorden binnen de wettelijk bepaalde termijn.  

 

Worden uw persoonsgegevens veilig bewaard?

Kunstinkortrijk treft alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, vernietiging, verlies of enige andere handeling die een veilige bewaring van uw persoonsgegevens in het gedrang kan brengen.
Kunstinkortrijk voert hiervoor strikte en uitgebreide veiligheidscontroles uit om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.
In geval van een datalek met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, zal Kunstinkortrijk u hiervan op de hoogte brengen zoals vereist en volgens de voorwaarden van de toepasselijke wet.

 

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en zullen niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER die worden geacht geen passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

 

Welke cookies en scripts worden gebruikt op de Kunstinkortrijk website?

Kunstinkortrijk.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden algemeen gebruikt om websites te doen functioneren of efficiënter te doen werken, en om informatie te bezorgen aan de eigenaars van de website. Wilt u niet dat er cookies op uw computer worden geplaatst, dan kunt u uw browser instellen zodat ze worden geblokkeerd, zoals hieronder uitgelegd:

Deze website gebruikt functionele en taalkeuze-cookies. U kunt alle cookies van deze website verwijderen en blokkeren.

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van onze (first-party) cookies die wij op onze website gebruiken:

FIRST-PARTY COOKIES
Soort cookie Naam Informatie Doel Duur
Google Analytics __utma Eerste bezoek (eenmalig bezoek), laatste bezoek (herhaaldelijk bezoek) Gebruikt om websitegebruikers en hun sessies te onderscheiden. Bijgewerkt bij iedere verzending van gegevens naar Google Analytics. Permanent (2 jaar vanaf set/update)
Google Analytics __utmb Begintijdstip van bezoek, tijdstip van vertrek, bezoekduur Gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken aan de website te bepalen. Bijgewerkt bij iedere verzending van gegevens naar Google Analytics. Permanent (30 minuten vanaf set/update)
Google Analytics __utmz HTTP-verwijzing (andere website waar bezoeker vandaan komt) (zoekmachine (organisch of cpc), directe, sociale of ongekende bron), zoekwoord, geolocatiegegevens. Bewaart bron van websiteverkeer of campagne (e-mail, AdWords, enz.) die verklaart hoe gebruikers op onze website terechtkomen. Cookie wordt aangemaakt bij aanroepen van Google-tracking en bijgewerkt bij iedere verzending van gegevens naar Google Analytics. Permanent (6 maanden vanaf set/update)
Taalvoorkeurcookies taal Taalkeuze Cookie bewaart uw taalkeuze om de gebruikersinterface aan te passen gedurende de sessie. De taalvookeur, die werd ingevoerd door de bezoeker, wordt herkend wanneer deze de website opnieuw bezoekt. 365 dagen

 

Welk recht is van toepassing op dit privacybeleid?

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht, is dit privacybeleid onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

 

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Kunstinkortrijk NV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, zij het steeds in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 08/05/2018.


[1] Kunstinkortrijk kan bepaalde van uw persoonsgegevens ook verwerken in de hoedanigheid van verwerker.  Die verwerking valt niet onder deze Privacyverklaring en om uw rechten met betrekking tot die verwerking te doen gelden, moet u zich richten tot betrokken Verwerkingsverantwoordelijken.